Namaz

Namaz sure ve duaları

Div ile beraber kalkacak reklam kodu buraya gelecek (ÜST)

İbadetlerin en üstünü ve islamın 5 şartından ikinci şartı olan namaz, günün belirli vakitlerinde abdest alınarak uygulanan bir ibadet biçimidir.

Günde 5 vakit Abdestli olarak kılınan namaz islam dinin direği olarak nitelendirilmiştir. Öyleki Peygamber Efendimiz. (S.A.V) Başsız insan olmadığı gibi, namazsız da din olmaz diye Buyurmuştur.

Adem aleyhisselam'dan beri, her dinde bir vakit namaz vardı. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak,Hz. Muhammed aleyhisselama inananlara farz edildi.

Namazda okunan Sureleri ve Namaz Dualarını sizlerin için alt kısımda listeledik.

Fatiha Suresi

 

Bismillahirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Hamd o âlemlerin Rabbi,
O Rahmân ve Rahim,
O, din gününün maliki Allah'ın.
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
Hidayet eyle bizi doğru yola,
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Ayetel Kürsi 

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, 
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, 
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel kürsi meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, 
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. 
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. 
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. 
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür

 

Amenerrasulü

Amenerrasulu bime unzile ileyhi mirrabbihi vel mu'minun, kullun amene billahi vemelaiketihi ve kutubihi ve rusülih, le nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kalu semi'ne ve ata'ne ğufraneke rabbene ve ileykelmesir. Le yukellifullahu nefsen ille vus'aha, lehe me kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbene letüehızna innesiyne ev ahta'ne, rabbene vele tehmil aleyne ısran keme hemeltehu alelleziyne min kablina, rabbene vele tuhammilne, mele takete lene bih, va'fü anne, veğfirlena, verhemne, ente mevlane fensurne alel kavmil kefiriyn.

Amenerrasulü Meali


Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.(285) 


Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.(286)

Hüvallahüllezi

22- Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn.
24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm.

Hüvallahüllezi Suresi Anlamı

22- O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân’dır, Rahîm’dir.
23- O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah’a muşriklerin şirkinden.
24- O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Duha Suresi

Vedduha
Velleyli iza seca
Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala
Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula
Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda
Elem yecidke yetiymen feava
Ve vecedeke dallen feheda
Ve vecedeke 'ailen feağna
Femmel yetiyme fela takher
Ve emmessaile fela tenher
Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

Duha Suresi Meali

Andolsun kuşluk vaktine
Ve dindiği zaman o geceye ki,
Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı
Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır
ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın
O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)
El açıp isteyeni de azarlama!
Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat

 

İnşirah Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elem neşrah leke sadrek
Ve vada'na 'anke vizreke
Elleziy enkada zahreke 
Ve refa'na leke zikreke
Feinne me'al'usri yüsren
İnne me'al'usri yüsren 
Feiza ferağte fensab
Ve ila rabbike ferğab

 

İnşirah Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Senin için bağrını açmadık mı?
İndirmedik mi senden o yükünü?
O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
Senin şanını yüceltmedik mi?
Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
O halde boş kaldığında yine kalk yorul! 
Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

Tin Suresi

Bismillahirrahmanirrahim
Vettini vezzeytûn
ve duri sinin
ve hâzel beledil emin
legat halegnel insane fi ehseni tagvim
sümme radetnahu esfele safilin
illellezine amenu ve amilussalihati felehum ecrun ğayru memnun
fema yükezzibuke ba’dû biddin
eleys allahu bi ehkemil hakimin

Tin Suresi Meali

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla
İncire ve zeytine andolsun,
Sina dağına,
Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre).
Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.
Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?
Allah hükmedenlerin hakimi değil midir?

Alak Suresi 

Bismillahirrahmânirrahîm.

Ikra' bismi rabbikelleziy halak 
Halekal'insane min 'alak 
Ikre' ve rabbükel'ekrem 
Elleziy 'alleme bilkalem
Allemel'insane ma lem ya'lem 
Kella innel'insane leyatğa
Erra a hustağna
İnne ila rabbikerrü'câ
Eraeytelleziy yenha
Abden iza salla
Eraeyte in kane 'alelhüda
Ev emara bittakva
Eraeyte in kezzebe ve tevella
Elem ya'lem biennallahe yera
Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh
Nasıyetin kezibetin hatıeh
Felyed'u nadiyehu.
Sened'uzzebaniyete.
Kella la tütı'hü vescüd vakterib 

 

Alak Suresi Meaili

Yaratan Allah'ının adı ile oku. Rabbin insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku, Allah gelmiş geçmiş en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kullarına kalem ile yazmayı öğretti. İnsanlara bilmedikleri şeyleri öğretti. Gerçek şöyledir ki insan azar. Bunun nedeni kendi kendini yeterli görmesidir. Kuşkusuz ki dönüş yine Rabbinedir. Gördün mü inkar edeni, namaz kılan doğru yolda olur. Rabbin sana takvayı emrediyorsa ve o inkar ediyor, yüz çeviriyor ve yalanlıyorsa o Allah'ın yaptıklarını ve her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır! Hayır! Şayet o bu yoldan vazgeçmez ise derhal onu günahkar ve yalancı alnından yakalayarak cehenneme atarız. O gidip kendi taraftarlarını çağırsın bizde zebanileri. Hayır! Sen ona uyma! Sen Rabbine Secde et ve yalnızca O'na yaklaş.

Kadir Suresi

inna enzelnahü fi leyletilkadr. 
Vema edrake ma leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrum min elfi şehr. 
Tenezzelülmelaiketü verrühu fiyha bi’izni rabbihim min külli emr.
Selamün hiye hatta matla’ılfecr.

Kadir Suresi Meali

Hiç şüphesiz ki biz Kuran-ı Kerim’i Kadir gecesinde indirdik. Sen bildin mi Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan da daha hayırlı bir gecedir. Kadir Gecesinde melekler ve Cebrail Rablerinin onlara verdiği izin ile her bir iş için art arda iner. Kadir gecesi fecrin doğusuna kadar selamettir.

Beyyine Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm
Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te’tiye humul beyyineh(beyyinetu).

Resûlun minallâhi yetlû suhufen mutahharah(mutahhareten).
Fîhâ kutubun kayyimeh(kayyimetun).
Ve mâ teferrekallezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câet humul beyyineh(beyyinetu).
Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeh(kayyimeti).
İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi velmuşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, ulâike hum şerrul beriyeh(beriyyeti).
İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulâike hum hayrul beriyyeh(beriyyeti).
Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), radıyallâhu anhum ve radû anh(anhu), zâlike li men haşiye rabbeh(rabbehu).

 

Beyyine Suresi Meali

Kitabın müşriklerinden ve ehlinden Allah’ı tanımayanlar kendilerine açık olarak delil gelinceye dek inkar etmeye devam edeceklerdi. Bu delil Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümlerin yazdığı tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir. Kitap ehli kendilerine gönderilen peygamberden sonra fikir ayrılığına düştü. Aslında onlar dini yalnızca Cenabı Hakka tahsis ederek, Allah’ın birliğini kabul ederek ve ancak Allah’a ibadet edip, namaz kılmak ve zekat vermekle emr olundular. Puta tapanlar ve kafirler insanların en şerlilerindendir. Onlar cehenneme gidecek ve orada ebediyen kalacaklardır. Güzel amel işleyen ve inanan kullar ise insanların en hayırlılarıdır. Cenabı Hak katında onların ödülü, altlarından ırmaklar geçen Adn cennetidir. Onlar cennette ebediyen kalacaklardır. Çünkü Cenabı Hak onlardan razı olmuş, onlardan Rablerinden razı olmuştur. İşte bu ödül yalnızca Allah’ına saygı gösterenlere özeldir. 

 

Zilzal Suresi 

Bismillahirrahmânirrahîm
İza zülziletil erdu zilzaleha 
Ve ahracetilerdu eskaleha
Ve kalel insanü ma leha 
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha 
Bienne rabbeke evha leha 
Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm 
Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah 
Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

 

Zilzal Suresi Meali

Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile. Yeryüzü tamamen kendine has bir zelzeleye uğratıldığı, ağırlıklarını dışa çıkarıp attığında ve insan ‘’ Ne oluyor buna?’’ dediğinde; işte tam o gün yer kendi haberleri anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin yere öyle vah yetmiştir. O gün ki tüm insanlar kabirlerinden bölük bölük çıkarak kendi amellerinin gösterilmesini bekleyeceklerdir. Kim zerre kadar ağır bir hayır yapmış ise onun ödülünü görecek, her kim zerre kadar bir kötülük yaptı ise onun cezasını görecektir. 

Adiyat Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm. 

Vel adiyati dabha
Fel muriyati kadha
Fel muğırati subha
Fe eserne bihı nak'a
Fe vesatne bihı cem'a
İnnelinsane li rabbihı le kenud
Ve innehu ala zalike le şehıd
Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
Ve hussıle ma fis sudur
İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

 

Adiyat Suresi Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. O savaşa harıl harıl koşanlara ve o tırnakları ile yerden ateş çıkaranlara, sabahın erken saatlerinde akın edenlere ve tozu dumana katanlara ve derken birden bire topluluğun ortasına dalanlara ant içerim ki şüphesiz ki insan Allah’ına karşı çok nankördür ve kendi bile buna şahittir. O ki dünya malına çok sevgi gösterdiği için katıdır. Peki, o bilmez mi ki kabirlerin içindekiler dışarı fırlatılacak ve göğüslerin içerisindekiler toplanacak. O gün Allah onların tüm yaptıklarında haberdardır.

Karia Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
El kariah 
Mel kariah 
Ve ma edrake mel kariah 
Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus 
Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş 
Fe emma men sekulet mevazınüh 
Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
Ve emma men haffet mevazınüh
Fe ümmühu havıyeh
Ve ma edrake mahiyeh
Narun hamiyeh 

Karia Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
O apaçık bela (Kıyamet)... 
Nedir o çarpacak bela?
O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana? 
O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.
Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.
İşte o zaman tartıları ağır basan kimse, 
Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o. 
Fakat tartıları hafif gelen kimse.
O vakit onun anası Haviyedir.
Ve bildin mi, Haviye nedir?
Kızışmış bir ateştir!

Tekasür Suresi

Elhakümüt tekasür, 
Hatta zürtümülmekabir, 
Kella sevfe ta’lemun, 
Sümme kella sevfe ta’lemun, 
Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn, 
Le teravünnelcehıym, 
Sümme leteravünneha aynelyakıyn,
Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym.

Tekasür Suresi Meali


Malınızla, mülkünüzle ve servetinizle çokça övünmek sizleri tutku ile oyaladı ve kendinizden geçtiniz. Öyle ki bu kendinizden geçişiniz ölüp kabre gidişinize dek sürdür. Hayır, sizler ileride bileceksiniz. Şayet kesin bir bilgi ile biliyor olsaydınız yemin olsun ki o çılgınlar gibi yanan ateşi de mutlaka görecektiniz. Sonrasında siz onu yakından göreceksiniz. Siz, o gün nimetlerden dolayı sorguya çekileceksiniz. 

Asr Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Vel asr
İnnel insane le fi husr
İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Asr Suresi Meali

Asra yemin olsun ki, 
İnsan mutlaka ziyandadır. 
Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Humeze Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Veylül li külli hümezetil lümezeh
Ellezıcemea malev ve addedeh
Yahsebü enne malehu ahledeh
Kella le yümbezenne fil hutameh
Ve ma edrake mel hutameh
Narullahil mukadeh
Elleti tettaliu alel ef'ideh
İnneha aleyhim mü'sadeh
Fi amedim mümeddedeh

Humeze Suresi Meali

Hey o durmadan diğer insanları çekiştirenlere ve kaş göz ederek alay edenlerin hepsine. Bir mal toplayarak ona saygı duyana ve o malın kendisini ebediyete kadar yaşatacağını sanana. Yanılıyorsunuz yemin olsun ki siz cehenneme atılacaksınız. Cehennem nedir bilir misiniz? Cehennem Allah’ın tutuşturulurmuş olan ateşidir. O ateş ki gönüllerin de üzerine çıkar. O ateş yanlışa düşenlerin üzerini kapatacak ve onlar uzatılmış sütunlar içerisinde yanacak. Humeze Suresi mal sahibi olmak uğruna kendilerinden geçip, mal sahibi olduktan sonra da o malın kendilerini sonsuz mutluluğa götüreceğini inananlara ve başka insanlar ile alay ederek onların dedikodularını yapanlara uyarı amacı ile gönderilmiş bir suredir. Sure de bu şekilde davrananların cehennemde yanacağı belirtilmiştir.

Fil Suresi Okunuşu

 

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Fil Suresi Meali

(Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

Kureyş Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Li'î lâfi Kurayş'in 
Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Kureyş'e imkan sağlandığı için, 
Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Maun Suresi

Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn.

Maun Suresi Meali

(Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.

Kevser Suresi 

Bismillahirahmanirrahim
İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter


Kevser Suresi Meali
 
Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
(Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Kafirun Suresi 

Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul yâ eyyühel kâfirûn
Lâ  a'büdü mâ ta'büdûn
Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
Leküm dînüküm veliye dîn

Kafirun Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
De ki: Ey kâfirler
Tapmam o taptıklarınıza!
Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz. 
Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
Size dininiz size, benim dinim bana!

Nasr Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
İzâ câe nasrullahi velfeth
Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Nasr Suresi Meali

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adı ile; 
Ey Resulüm! Allah seni hak peygamber olarak göndermiştir. Rabbin şüphesiz ki sana yardım edecek ve fethi gerçekleştirecektir. Sen bunu kulların grup grup olarak Hak dinine girdiklerini bizzat görerek fark edeceksin. Nitekim Cenab-ı Hak ‘’ Elbette ki ben ve peygamberlerim galip gelecektir’’ diyerek yazmıştır. Cenab-ı Hak’ın yardımının gayretsiz ve sebepsiz gelmeyeceğini ‘’ Eğer siz Cenab-ı Hak’ın dinine yardım eder iseniz O’da size yardım eder’’ buyurmuştur. 

Tebbet Suresi

Bismillahirahmanirrahim
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 
Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. 
Sayeslâ nâren zâte leheb. 
Vemraetühû hammâletelhateb.
Fî cî dihâ hablün min mesed.

Tebbet Suresi Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Elleri kurusun Ebu Leheb’in ve kurudu da! Bura da Ebu Leheb’in nasıl helak olacağı önceden bildirilmektedir ve bu Kuran’ın mucizesidir. Ne kazandığı ne de malı ona fayda etmedi yani o nu ne zenginlik ve serveti ne de dostları ve arkadaşları kurtaramadı. O ki işlediği günahlar nedeni ile Alevli Ateşe yaslanacak ve ona uyan karısı da boynunda bir ip asılı olarak ona odun taşıyacaktır. 

 

İhlas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
De ki; O Allah birdir ve tektir.
Allah eksiksiz, muhtaçsızdır. (Her şey O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
Doğurmadı ve doğurulmadı
Ona bir denk de olmadı.

Felak suresi

Kul eûzu bi rabbil felak (felakı)
Min şerri mâ halak (halaka)
Ve min şerri gâsikın izâ vekab (vekabe)
Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad (ukadi)
Ve min şerri hâsidin izâ hased (hasede)

Felak Suresi Meali

De ki: “Ben, Felâk’ın Rabbine sığınırım.”
Yarattıklarının şerrinden
Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden
Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden
Ve haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden


Nas Suresi Türkçe

Bismillahirahmanirrahim 
Kul e’uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Nas Suresi Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
De ki:insanların kalplerine vesvese sokan [insan Allah’ı andığında] pusuya çekilen cin ve insan şeytanın şerrinden insanların Rabbine , insanların Melikine [mutlak sahip ve hakimine] . insanların İlahına sığınırım.

Namaz Duaları

Sübhaneke duası

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük) Sadece Cenaze namazlarında okunmaktadır.
ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke duası meali


Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
Senin adın mübarektir.
Varlığın her şeyden üstündür.
Senden başka ilah yoktur.

Allahümme Salli Duası

"Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime İnneke hamidün mecîd."

Allahümme Salli Duası Meali

"Ey Allah'ım! İbrahim'e "Aleyhisselâm" ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed'e "aleyhisselâm" ve ailesine de rahmet eyle.  Muhakkak Sen övülen ve şanı büyüksün."

Allahümme Barik Duası

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli

Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik Duası Meali

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline
bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e
(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle.
Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).

Rabbena atina Duası

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbena atina Meali

Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirettede iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im,merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinlemuamele eyle.

Rabbenağfirli  Duası

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevmeyekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbenağfirli Duası Meali

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Kunut duaları 1

Bismillahirahmanirrahim
Allâhümme innâ nesteıynüke ve nestağfiruke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu
ve netrukü men yefcüruk.

Kunut duaları 2

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut duaları meali 1

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut duaları meali 2

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Div ile beraber kalkacak reklam kodu buraya gelecek (ALT)

Henüz yorum bulunmamaktadır

Soru Sorun

Div ile beraber kalkacak reklam kodu buraya gelecek (Sağ)
Sabah Namazı Nasıl Kılınır

Sabah namazı nasıl kılınır. Vakit namazlarının kılma şekilleri aynı olsa da, ...

Öğle Namazı Nasıl Kılınır

Öğle namazı nasıl kılınır. Öğle namazı 10 Rekâttan oluşur. 4 ...

İkindi Namazı Nasıl Kılınır

İkindi namazı nasıl kılınır. 8 rekâttan oluşan ikindi namazının ilk 4 r ...

Akşam Namazı Nasıl Kılınır

Akşam namazı nasıl kılınır. Diğer namazlara göre farklılık gösterir ...

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

Yatsı namazı nasıl kılınır. Vakit namazlarının en sonuncusu olan yatsı namazı ...

Hacet Namazı Kılınışı

Hacet namazı, ahiret ya da dünya için bir dilekte bulunan kişinin ...

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır

Cenaze namazı, vefat eden kimseler için kılınan bir namazdır. Bu namaz ...

Cuma Namazı Nasıl Kılınır

Farz namazlarından olan Cuma namazı 6 rekattır. Ancak Cuma günü &ou ...

Teravih namazı nasıl kılınır

Sünnet namazlardan olan teravih namazı, Peygamberimiz Hz Muhammed’ ...

Bayram Namazı Nasıl Kılınır

İslam’da iki dini bayram bulunmaktadır. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayra ...

Kaza namazı nasıl kılınır

Kaza namazı, vaktinde kılınmayan namazların daha sonra kılınmasıdır. Beş vaki ...

Namaz sure ve duaları

İbadetlerin en üstünü ve islamın 5 şartından ikinci şartı ...