Kur’an Harflerinin Okunuşları

Bütün dünya dilleri içinde, okunması en kolay kitap hiç şüphesiz Kur’an’dır. Kur’an’ın kendine has bir dili ve alfabesi vardır. Biz buna “Kur’an Alfabesi” diyoruz. Kur’an harflerini öğrenmek ve yazmak çok kolaydır. Zor olan bu harflerin telaffuzu, ağızdan çıkış şeklidir. Kur’an harflerini öğrenmek ve Kur’an’ı okuyabilmek için bu harflerin Türkçe alfabesindeki karşılıklarını ve okunuş şekillerini de bilmemiz gerekmektedir.

Çünkü; Kur’an-ı Kerim harflerinden bazılarının okunuş şekilleri ve sesleri, Türkçedekinden farklıdır. Hatta bu harfler içinde, Türkçede sesi bulunmayanlar ve Türkçe alfabede olmayan harfler de vardır. Onun için biz Kur’an harflerini, mümkün olduğu kadar, ağzımızdan çıkışlarına (mahrece) göre işaret ederek açıklamaya çalışacağız. İşte tek tek Kur’an harflerinin okunuşları;

Kur’an Harflerinin Ağzımızdan Çıkış Şekilleri

Elif;

Elif harfi (harekeli iken Hemze) harekesine göre a ile e, ı ile i veya u ile ü arasında sesler veren bir harftir.
Sesin çıkış noktası yani mahreci gırtlak köküdür. Hemze, ses telleri kapanıp şiddetli açılarak çıkarılan sert bir sestir. Yalın halde a ile e arasında bir ses vermektedir. Ağız Türkçedeki e sesi çıkarılırken açıldığından biraz fazla açılırsa, bu ses doğru olarak çıkarılmış olur.
Elif harfi Kesra harekesi ile ı ile i arasında, Fetha ile a ile e arasında, Damme ile u ile ü arasında bir ses verir.
Elif harfi kelimenin kökünde varsa hemze ile yazılır.
Uzun okutucu olarak kullanıldığında bağlı bulunduğu harfi e sesinden a sesine doğru uzatarak okutur.

  • (ء Hemze)

    Hemze tek başına yazılabileceği gibi genelde Elif, Vav ve Ye harfleriyle birlikte yazılır. Bunlara Hemzenin bineği de denir harekesi olan herhangi bir harfe denir.

ب Be;

Be sesi dudak sessizlerinden olup dudaklar sıkılıp çabucak vurularak açılarak çıkarılır, ince seslerdendir. Türkçedeki Be sesinden biraz daha farklıdır. Kalkaleli, yankılı (patlamalı) bir sestir. “Rab” veya “tab” kelimesinin sonunda çıkırılan be sesi gibi okunur.

ت Te;

Te sesi diş sessizlerindendir. Dil, üst dişlerin yarısının biraz yukarısına yavaşça dokundurularak çıkarılır. İnce bir sestir ve neredeyse Türkçedeki “t” sesi gibi ses verir.

ث Se;

Se sesi diş sessizlerindendir. Dilin, üst ve alt dişlerin arasına sokulmasıyla çıkarılır. Yumuşak, ıslıklı, ince ve peltek bir sestir.
Bu sesin karşılığı Türkçede yoktur. Türkçedeki “se” sesi ile “te” sesi arasında, ses verir.

ج Cim;

Cim harfinin sesi, dilin, üst dişlerin az gerisinde damağa değdirilmesiyle çıkarılır, ince bir sestir. Türkçedeki “ce” sesi gibi olmayıp biraz daha “j” sesine yakındır. Kalkaleli seslerdendir.

ح Ha;

Ha harfi, boğaz tamamen açıkken boğazın tam ortası sıkılarak ses tellerinin titreştirilmesi ile gırtlaktan çıkarılır. Kalın harflerdendir. Yorgunken nefes nefese kaldığımızda çıkan kalın H sesi gibidir.
Bu sesi çıkarıp çıkaramadığımızdan emin olabilmek için baş parmağımızı gırtlağımıza hafifçe bastırırız, eğer gırtlak kıpırdayıp yukarı doğru hareket ederse sesi doğru olarak çıkartıyoruz, demektir.
Bu sesin Türkçede karşılığı yoktur.

خ Hı;

Hı sesi boğazın gırtlağa yakın bölümünden boğazı hırıldatmak suretiyle çıkarılan bir sestir. Kalın ve sert bir sestir. Boğazımızı temizlerken çıkardığımız ses gibidir. Bu ses çıkarılırken gırtlak hafifçe oynar ve yukarı doğru hareket eder.
Bu sesin Türkçede karşılığı olmadığı gibi benzer bir ses de yoktur.

د Dal;

Dal sesi, dili üst dişlerin ucuna değdirmek suretiyle sert bir solukla çıkarılır. İnce bir sestir. Kalkaleli (yankılı) harfler grubundandır.
Bu ses Türkçedeki “d” sesidir.

ذ Zel;

Zel sesi, dil, üst ve alt dişler arasına hafifçe sıkıştırılarak şiddetle soluk verilerek çıkarılır. “d” ile “z” arasında peltek ve vızıltılı bir ses verir. İnce bir sestir.
Bu sesin Türkiye Türkçesi’nde karşılığı yoktur.

ر Ra;

Ra sesi dilin ucunun üst ön diş içlerine hafifçe dokundurularak çıkarılır. Türkçedeki “r” sesinden farklı olarak dil damağa daha yakın olur. Türkçedeki “r” sesinden daha sert ve daha titrek bir ses verir. Kendinden önceki veya sonraki harflerin durumuna göre kalın veya ince okunabilir.

ز Ze;

Ze sesi dişler hafifçe sıkılarak çıkarılır. İncedir bir sestir. Türkçedeki ” z ” sesine benzemektedir.

س Sin;

Sin sesi dişler arasından çıkarılan ıslıksı, keskin “s” sesidir. İnce bir sestir. Türkçedeki ” s ” sesine benzemekle beraber daha keskin bir sestir.

ش Şin;

Şın sesi, dilin üst diş etlerine belli belirsiz dokundurulmasıyla, dişler arasından çıkarılan bir sestir. Türkçedeki ” ş ” sesine benzemekle beraber biraz daga şırıltılı bir sestir.

ص Sad;

Sad sesi ağız dolusu çıkarılan kalın ve dolgun bi ” sa ” sesidir. Tok bir sestir. س sesinden farklıdır. Daimâ kalın bir sestir.
Türkçede bu sesin karşılığı yoktur.

ض‎ Dad;

Dad sesi dilin, sağ veya sol üst azı dişinin üzerine getirilmesiyle çıkarılan çok kalın “da” ile çok kalın “za” arasında tok, dolgun, kalın bir sestir. Telaffuzu en zor seslerden olan bu ses sadece Arapçada bulunmaktadır. Bu yüzden Araplar, Arapçaya Lisanu’d-Dâd (Dâd Dili) da derler.
Bu sesin Türkçe karşılığı olmamakla birlikte Arapçadan ve Farsçadan Türkçeye geçen kelimelerde Dad sesi bazen “d” bazen de “z” olarak telaffuz edilmiştir.

ط Tı;

Tı sesi dilin üst yüzü damağa yapıştırılır, dilin ucu üst dişlerin iç tarafına bastırılıp kaldırılırsa bu ses çıkar. Kalın, dolgun bir “ta” sesi verir. Kalkaleli (yankılı) harfler grubundandır. ت sesi ile karıştırılmamalıdır.
Bu sesin Türkçede karşılığı yoktur. Daimâ kalındır.

ظ Zı;

Zı sesi dilin üst yüzü damağa yapıştırılıp, dil ucu üst dişlerin iç tarafına iyice yaklaştırıldıktan sonra soluk verilirek çıkan vızıltılı bir “z” sesidir. Daimâ kalındır. ﺯ ‎ (ze) ve ض‎ (dad) sesleriyle karışıtırılmamalıdır.
Bu sesin Türkçede karşılığı yoktur.

ع Ayn;

Ayn sesi, ses telleri sıkıştırılarak gırtlaktan çıkarılır. Kalın bir sestir. ع sesi Elif (hemze) sesinden tamamen farklıdır. Karıştırmamak gerekir.
Bu sesin Türkçede karşılığı Â sesi olmasına rağmen, bu harf resmi alfabede olmadığı için Türkçe’de karşılığı yok olarak bilinir.

غ Ğayn;

Ğayn sesi dil kökü damağa doğru yaklaştırılarak, dilin ucu da yumuşak damağa yapıştırılmak suretiyle dilin kökünden çıkarılan tok, dolgun bir sestir. Gargara yaparken çıkan sese benzetilebilir.
Bu sesin Türkçede karşılığı yoktur. ” ğ ” sesine benzetilse de o sesten farklı bir sestir.

ف Fe;

Fe sesi üst dişlerin alt dudağa hafifçe değdirilmesiyle çıkarılır. İnce bir sestir.
Türkçedeki “fe” sesi gibidir.

ق Kaf;

Kaf sesi, dil kökünden çıkarılan çok kalın, son derece tok bir “ka” sesidir. Kalkaleli (yankılı) harfler grubundandır. Kuvvetli ve kalın bir sestir. Kalkale özelliği yüzünden Türkler (Osmanlı) tarafından genellikle “g” olarak yanlış telaffuz edilmektedir.
Bu sesin Türkçede karşılığı yoktur. İngilizcedeki Q,q sesi bu sesin karşılığıdır.

ك Kef;

Kef sesi, dil ortası ile yumuşak damaktan çıkarılır. Türkçedeki “ke” sesi gibidir fakat biraz daha keskindir. Kuvvetli ve ince bir sestir

ل Lam;

Lam sesi dil ucunun iki yanının, üst-ön dişetlerine dokundurulması suretiyle çıkarılır. İnce bir sestir.
Türkçedeki “Le” sesi gibidir.

م Mim;

Mim sesi dudaklar kapalıdan açık konuma geçerken genizden gelen sesin dışarı bırakılması ile oluşur. İnce bir sestir.
Bu ses Türkçedeki “me” sesi gibidir.

ن Nun;

Nun sesi, dili üst dişlerin diplerine dokundururken genizden gelen “ne” sesidir. İnce bir sestir. Kalkaleli (yankılı) harfler grubundandır.
Bu ses Türkçedeki “ne” sesi gibidir.

ه He;

He sesi, boğazın göğüsle birleştiği noktadan çıkar. Ses yolu açıkken göğüsten gelip gırtlaktan çıkarılan “he” sesidir. Güzel he olarakta anlandırılır.
Bu ses Türkçedeki “he” sesi gibidir.

و Vav;

Vav sesi, dudaklar yuvarlaklaştırılıp ileriye doğru uzatılması suretiyle, dişleri kullanmadan çıkarılan kalın bir sesdir. İngilizcedeki w sesidir.
Bu sesin Türkçede karşılığı yoktur, “v” sesi ile karıştırılmamalıdır. Türkçedeki “v” sesi üst dişlerin alt dudaklara dokundurulmasıyla çıkarılır, oysa bu seste dudaklar birleştirilmez.

ي Ye;

Ye sesi yumuşak damaktan çıkarılan yayvan bir “y” sesidir. Dil ortasını, üst damağa dokundurmak suretiyle çıkar. İnce bir sestir.
Bu ses Türkçedeki “ye” sesine benzemektedir.


   One Comment


  1. fasulye
      22 Nisan 2013

    Allah razı olsun..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>